Fuat Ercan

Archive for March 2007

Posted on: March 9, 2007

Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne Çağrı
1. Türk Sosyal Bilimler Derneği, Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ni 28-30 Kasım
2007’de, Ankara’da ODTÜ Kongre ve Kültür Merkez’inde düzenlemeyi kararlaştırmıştır.
Bilindiği gibi TSBD tarafından düzenlenen Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri bilimsel
tartışma ve iletişim ortamını zenginleştirilmek amacıyla oluşturulmuş ve özellikle
gelişmekte olan üniversitelerimizdeki genç öğretim elemanlarının bilimsel ürünlerini
sunmalarına olanak sağlamıştır. Kuruluşumuzun 40.yılında yapılacak, Onuncu Kongre’nin
ülkemizdeki sosyal bilim düşünce geleneğine katkı sağlayacak biçimde yoğun bir
katılımla gerçekleşeceğine inanıyor ve tüm bilim insanlarının katkılarının bekliyoruz.
2. Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne, her zaman olduğu gibi, sosyal bilimlerin
çeşitli disiplinlerinde bildiriler sunulabilecektir. Katılımcılar kendi uzmanlık alanları
içinde herhangi bir konuyu seçmekte serbesttirler. Bu temel ilkeyle birlikte, Onuncu
Kongre’de Türkiye toplumunun, ekonomisinin ve içinde bulunduğu uluslararası ortamın
gelişme dinamiklerine tarihsel bir perspektiften bakan, uzak ve yakın geçmişi sorgulayan,
olası gelecek çizgileri üzerine tasarımlar geliştiren bildirilerinde sunulması arzu
edilmektedir.
3. Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne bildiri sunmak isteyenlerin en çok 250
kelimelik bildiri özetlerini en geç 10 Haziran 2007’ye kadar Derneğimizin
t.s.b.d@superonline.com adresine elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir.
4. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin sonuçları bildiri
sahiplerine elektronik postayla bildirilecektir.
5. Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulması kararlaştırılan bildiri
metinlerininin 30 Eylül 2007’ye kadar, Derneğimizin t.s.b.d@superonline.com adresine
elektronik postayla göndermeleri gerekmektedir.
6. Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ile ilgili güncellenmiş bilgilere
http://www.tsbd.org.tr adresinden ulaşılabilinir.
Tüm sosyal bilimcilere duyurulur, Onuncu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne yaygın bir
katılımın sağlanması için ilgi ve desteğinizi bekler, saygılarımızı sunarız.
Türk Sosyal Bilimler Derneği
Yönetim Kurulu
tsbd_logo.gif

Advertisements

Posted on: March 6, 2007

EĞİTİM SEN ANKARA 5 NOLU ŞUBE
ÜNİVERSİTE VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ KONGRESİ

Türkiye’de Üniversite Sistemi ve Dönüşümü (4-5-6 MAYIS 2007)

Türkiye önemli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu değişim süreci ekonomik, siyasal, kültürel alanlarda olduğu kadar eğitim sisteminde de giderek kendini daha fazla hissettirmektedir. Neo-liberal küreselleşme ideolojisi olarak adlandırılan bu anlayış, toplumsal hayatın hemen her alanını piyasa kurallarına göre düzenlemeye çalışmaktadır. Bu yöndeki çabalar, genel olarak eğitim sisteminde, özel olarak ise üniversite eğitiminde önemli değişiklikleri ülke gündemine taşımaktadır.

Bu kongrenin amacı, 1980 sonrası ülkemizde yaşanan üniversite eğitim sisteminin dönüşümünü bütün yönleriyle ele alarak üniversite eğitiminde yaşanan sorunları tartışmak, çözüm üretmek ve bu dönüşüm sürecine müdahale yollarını açmaktır.

Türkiye’de mevcut yüksek öğretim sisteminin yeniden yapılandırma tartışmaları son dönemde gerek hükümetlerin gerekse yüksek öğretimden sorumlu ilgili kurumların gündemindedir. Bu nedenle, üniversitelerde akademik ve bilimsel ortamın, mevcut istihdam biçimlerinin, sayıları gün geçtikçe artan üniversite öncesi ve sonrası sınavların, üniversite özerkliğinin ve mevcut üniversite sisteminin demokratikleştirilmesi gibi konular merkeze alınarak tartışılması hedeflenmektedir.

Kongre, 4-5-6 Mayıs 2007 tarihinde yapılacaktır. Katılımcıların 100-150 kelime arasındaki tebliğ özetlerini 30 Ocak 2007 tarihine kadar ankara5@egitimsen.org.tr, kcoskun@humanity.ankara.edu.tr adreslerinden birine göndermesi gerekmektedir. Tam metinler 30 Nisan 2007 tarihine kadar gönderilmiş olmalıdır. Kongre, Eğitim Sen Genel Merkezinin Cinnah Caddesi, Willy Brant sokaktaki genel merkez binasında yapılacaktır.

Tebliğ konuları:

 Türkiye’de üniversite sistemi ve kırılma noktaları, diğer uluslararası uygulamalar ile benzerlik ve farklılıkları
 Üniversitelerdeki değişimin niteliği ve yönü
 Türkiye’de üniversiteler, akademik ve bilimsel hayat
 Üniversitelerde yeni istihdam stratejileri ve personel rejimi (esnekleşme, taşeronlaşma, vb.)
 Üniversite, devlet ve piyasa ilişkileri
 Toplumsal değişim ve 1980 sonrası Türkiye üniversiteleri
 Üniversite eğitiminin finansmanı
 Yüksek Öğretim Kurumu ve geleceği
 Öğrenci Seçme Sınavları (ÖSS, KPSS, LES vs.)
 Bilimsel ve akademik özerklik
 Araştırma Görevliliği ve sorunları
 Akademik yükseltmeler
 Akademik meslek ve unvanlar
 Akademisyenlerin çalışma koşulları ve ücretler

Düzenleme Kurulu
Araş. Gör. Zafer Yılmaz, Ankara Üniversitesi, SBF, Kamu Yönetimi Bölümü
Araş. Gör. Dr. Mustafa Kemal Coşkun, AÜ, DTCF, Sosyoloji Bölümü
Araş. Gör. Mustafa Berkay Aydın, ODTÜ, Sosyoloji Bölümü
Araş. Gör. Servet Akyol, GÜ, İİBF, İktisat Bölümü
Araş. Gör. Remzi Altunpolat, GÜ, ESEF, İşletme Eğitimi Bölümü

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Korkut Boratav, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Tülin Öngen, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İşaya Üşür, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan Sönmez, Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel Akkaya, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nejla Kurul Tural, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl Ünal, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Uysal, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Altıntaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ecevit, ODTÜ
Doç. Dr. Fuat Ercan, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Ufuk Serdaroğlu, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hayriye Erbaş, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal İnal, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Mıhçı, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Metin Özuğurlu, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. A. Haşim Köse, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Aykut Çoban, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Yeğen, ODTÜ
Yrd. Doç. Dr. Fatih Güngör, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif Geniş, Muğla Üniversitesi
Yrd. Doç. Tuba Asrak Hasdemir, Gazi Üniversitesi
Öğr. Gör. Mustafa Şen, ODTÜ

Not: 1. Katılımcıların öğle yemekleri karşılanacaktır.
2. Ankara’da kalması gereken ve kalacak yer sorunu olan katılımcılar için yer ayarlanacaktır. Bu katılımcıların tebliğ özetlerini gönderdiklerinde bu durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

Posted on: March 6, 2007

Konferans

2006/2007 dönemi II. Yarıyıl İktisat Araştırma Merkezi Seminerleri

13 Mart Salı 2007

“Bilimsel Faaliyetlerde Değişim ve

İktisadın bir Bilimsel Öğreti Alanı Olarak Eğitimi”

Konuşmacılar :

Prof. Dr. A. Dinç Alada
İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Ercan
Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Ester Ruben
Yıldız Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nedim Süalp
Marmara Üniversitesi

Yer : Halil Nadaroğlu Konferans Salonu

Posted on: March 1, 2007

ogrkurultaylogo.jpgİSTANBUL ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI – 2007 PROGRAMI
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU
4 MART 2007
10.00 Açılış
10.00 – 10.30 Açılış Konuşmaları
10.30 – 12.30 Öğrenci Komisyonu Tanıtım ve Üniversite Sunumları
1) Yarının Mühendisleri Ve Gelecek
AB Sürecinde Üniversiteler Ve Mühendislik
• Mühendislik Unvanının Diplomalardan Atılması
• Mesleki Yeterlilik Kanunu
• Yabancı Mühendislerle İlgili Sorunlar
Mühendislik Eğitimi Ve Agretitasyon;
ABET Ve BOLOGNA’nın Üniversitelere Ve Eğitime Etkisi
İTÜ ENDÜSTRİ KOMİSYONU
2) Mühendislik Eğitimi Nereye Gidiyor
80 Darbesinin Eğitim Üzerindeki Etkisi İTÜ MAKİNA KOMİSYONU
3) Üniversitelerde Yaşam
Öğrencilerin Barınma, Yol Ve Yemek Sorunları İTÜ UZAY VE UÇAK KOMİYONU
4) Yarının Mühendisliği Ve Gelecek
GATS’ın Mühendislik Eğitimine Ve Mühendislik Hizmetine Etkisi YTÜ MAKİNA KOMİSYONU
5) Üniversitelerdeki Ekol Farklılıkları BOĞAZİÇİ MAKİNA KOMİSYONU
6) Mühendislik Öğrencileri ve Üniversitelerin Toplumsal Rolü
Öğrenci Örgütlenmesi, Dünyada Ve Türkiye’deki Örnekleri, İşlevi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MAKİNA KOMİSYONU
7) Öğrenci Üye Örgütlülüğü Ve Odamız MARMARA ÖĞRENCİ KOMİSYONU
FORUM: Söz Öğrencide

12.45 – 13.30 Yemek Arası
13.30 – 15.30 PANEL – Üniversitelerimizde Eğitim
• Makina Müh. Metin Şen (Oturum Başkanı)
• Prof. Dr. Taner TİMUR
• Prof. Dr. Fuat ERCAN
• Makina Müh. Tevfik PEKER
• Eren SEVİM
16.00 – 20.30 KISA FİLM – BELGESEL

MÜZİK DİNLETİSİ – YAŞAR KURT


Sabit Sayfalar

Kategori

March 2007
M T W T F S S
« Feb   May »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Son Yorumlar

konut projeleri on
fuat ercan on
on
fuat ercan on Yeniden Merhaba!
Diyar Saraçoğlu on Yeniden Merhaba!
Advertisements